...... ...

Regulamin

 

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu www.fotounidruk.pl realizowane są przez firmę FotoUNIDRUK Małgorzata Kruczek z siedzibą ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków, NIP 677-000-14-35.

Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy FotoUNIDRUK Małgorzatą Kruczek a Klientem korzystającym z serwisu www.fotounidruk.pl zwanym dalej Klientem.

 

Definicje

Wykonawca – FotoUNIDRUK Małgorzata Kruczek

Serwis – Serwis www.fotounidruk.pl

Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Wykonawcy  za pośrednictwem Serwisu.

Projekt – Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy, który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.

Praca – Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie, oprawa spiralna itd) zgodnie ze specyfiką Projektu, stanowiąca produkt finalny.

Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu. Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według Projektów udostępnionych w Serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika.

Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.

Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.

Pliki zawierające elementy graficzne (np. zdjęcia) do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.

Rodzaj materiału, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany Projekt to umożliwia Praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego Projektu, wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

Zamówienie i jego realizacja:

Zamówienie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów.

Wykonawca może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Wykonawca będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika wymagającego wystawienia faktur jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu.

Płatności

Podstawową formą płatności za wykonanie Pracy przez Drukarnię jest płatność przelewem bankowym. W serwisie www.fotounidruk.pl płatności realizowane są za pomocą systemu płatności online payU.pl

 

VISA, MasterCard, Diners Club

realizacja ONLINE (Express Payment)

mTransfer

realizacja ONLINE

MultiTransfer

realizacja ONLINE

Przelew Online Crédit Agricole

realizacja ONLINE

Przelew24

realizacja ONLINE

Płacę z iPKO

realizacja ONLINE

Płacę z Alior Bank

realizacja ONLINE

Płacę z Inteligo

realizacja ONLINE

Płać z Nordea

realizacja ONLINE

Pekao24Przelew

realizacja ONLINE

Przelew z Millennium

realizacja ONLINE

Przelew z MeritumBank

realizacja ONLINE

Przelew z EuroBank

realizacja ONLINE (5.00 - 23.00)

Przelew z Raiffeisen

realizacja od 7.00 - 22.00

Przelew z GetinBank

realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

Przelew z BPH

realizacja ONLINE (7.00 - 21.00 w dni robocze)

Płać z ING

realizacja ONLINE

Przelew z Citibanku

realizacja od 9.00 - 18.00 w dni robocze

Przelew z Polbanku

realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

Przelew z Kredyt Banku

realizacja od 6.00 - 22.00 w dni robocze

Przelew z BGŻ

realizacja od 8.00 - 21.00 w dni robocze

Przelew z Deutsche Banku

realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

Przelew z Bankiem Pocztowym

realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

Przelew z InvestBank

realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

realizacja po otrzymaniu środków na rachunek bankowy

 

Istnieje możliwość odbioru Prac w siedzibie Drukarni.

Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu Pracy w przypadku stwierdzenia:

  1. niezgodności Pracy z zamówieniem,

  2. uszkodzeń mechanicznych Pracy powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że Praca zostanie zbadana w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili jej dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

 

Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść Pracy, która odzwierciedla treść Projektu stworzonego przez Użytkownika, a w szczególności niska jakość zdjęć umieszczonych w Projekcie, która przekłada się na jakość Pracy.

Użytkownik akceptuje także fakt, że nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Prac dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itp.).

W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać Pracę do Wykonawcy na adres: FotoUNIDRUK Małgorzata Kruczek z siedzibą ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu) oraz wypełniony formularz: „reklamacja”, otrzymany wraz z Pracą, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia Pracy w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej. Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.

Zwrot towaru

a) Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
Pismo lub maila o takiej treści należy odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: FOTOUnidruk ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków lub maila: biuro@fotounidruk.com.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
„ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* 
- Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. 
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
- Adres konsumenta(-ów) ……………..
- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
- Data ………………….” 
(*) niepotrzebne skreślić

b) W przypadku o którym mowa w pkt. a Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

c) Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Zwracany Towar należy wysłać na adres: FOTOUnidruk. ul.Bronowicka 117, 30-121 Kraków

d) Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w ciągu 14 dni od przyjęcia paczki na magazynie. W przypadku płatności kartą płatnicza zwrot środków jest wykonywany na kartę.

e) Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
o świadczeniu usług, jeżeli Drukarnia wykonała w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Drukarnię utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

f) Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w ciągu 7 dni od przyjęcia paczki na magazynie. W przypadku płatności karta płatnicza zwrot środków jest wykonywany na kartę.
 

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych   osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Wykonawca nie przystąpi do realizacji zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Wykonawca zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


Pliki Cookie

Serwis stosuje kilka rodzajów cookies:

- służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony

- pozwalające zapamiętywać ustawienia użytkownika.

Należą do nich między innymi:

- cookies google-analytics – do prowadzenia statystyk

- cookies sesyjne (tracą ważność po wyłączeniu przeglądarki) – służą np do tego by serwis "wiedział" jakie opcje/zdjęcia zostały wybrane przed zalogowaniem do serwisu po to by nie było konieczności powtarzania tych czynności po zalogowaniu.

Po wyłączeniu obsługi plików cookie serwis może nie działać poprawnie